Zaproszenie

Posted on by

Patronat honorowy


Katedra Filologii Romańskiej

Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej

Instytutu Filologii Polskiej

zapraszają do udziału w

 Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Być w mniejszości, być mniejszością

 Łódź, 2–4 marca 2016 r.

 

Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Za inspirujące uważamy zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia, nie rezygnujemy jednak z metodologicznego wielogłosu — z uwzględnienia kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna i gender studies, inne. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, proponując refleksję w kilku obszarach, wyznaczonych przez następujące kwestie szczegółowe:

  1.  Artystyczne i językowe

— Twórczość mniejszości narodowych i etnicznych (np. Romów, Łemków).

— Twórczość „mniejszościowa” (littérature mineure, cinéma mineur etc.), rozumiana jako obszar ekspresji tych, którzy z różnych powodów zostali wykluczeni z twórczości „większościowej” (np. queer, LGBT).

— Twórczość subkultur (np. więzienna, hip-hopowa).

— Twórczość emigracyjna (powstająca w świecie — poza krajem, poza lokalną kulturą i rzeczywistością, kreowana z żywą pamięcią o miejscu pochodzenia albo przeciwnie — niejednokrotnie przez pisarzy urodzonych na emigracji i nieznających bezpośrednio kraju swoich przodków, zanurzona/ hermetycznie zamknięta w danym kręgu kulturowym; pisarze- „konwertyci językowi”).

— Twórczość artystów i pisarzy „pomniejszych” (w relacji do „wielkich”, uznawanych za „mistrzów”).

— Język „mniejszościowy” jako sfera transgresji i wariacji (parafrazy, parodie, stylizacje itp.), eksperymentu i tworzenia nowych form wyrazu (kultura alternatywna, sztuka awangardowa).

— „Mniejszościowy” akt twórczy jako bunt i pole walki (ruchy kontrkulturowe, style kontestacyjne).

— Obrazy mniejszości w literaturze i sztuce „większościowej” (narodowej, głównego nurtu albo „środka”, popularnej).

— Strategie „negocjowania” mniejszościowych tematów w obrębie dominujących poetyk (procesy stereotypizacji, konwencjonalizacji itp.).

  1. Socjologiczne i kulturoznawcze

— „Grupa mniejszościowa” jako kategoria analizy socjologicznej.

— Większość a mniejszość społeczna: „swoi” a „inni” —„obcy”.

— Obszary i formy wykluczenia społecznego (np. osoby niepełnosprawne, bezrobotni, chorzy na AIDS, narkomani).

— Mniejszościowe wizje miejsca swej grupy w społeczeństwie.

— Subkultury środowiskowe (grup zawodowych, wiekowych, o tożsamości dewiacyjnej etc.).

— Tożsamość kulturowa grup pogranicza.

— Decyzje emigracyjne: powody mobilności przestrzennej, próby adaptacji i readaptacji, cena powrotu.

— Problemy, obawy, zagrożenia, szanse wielokulturowej społeczności.

— Stereotypy i uprzedzenia wobec mniejszości: uwarunkowania społeczne oraz kulturowe.

3. Historyczne i politologiczne

— Mniejszości historyczne (autochtoniczne, osiadłe, tradycyjne, stare): Polska — Europa — świat.

— Historie mniejszości a historie narodowe.

— Migracje ludzi: przeszłość, teraźniejszość, prognozy na przyszłość.

— Tradycje państw wieloetnicznych i wielokulturowych (np. II Rzeczpospolita), rejonów pogranicza (np. mit kresowy).

— Ruchy narodowowyzwoleńcze oraz walka z różnymi formami ucisku rasowego, klasowego, kastowego czy płciowego na przestrzeni dziejów i obecnie.

— Mniejszości a ideologie (np. nacjonalizm).

— Problematyka ochrony praw mniejszości a współczesne i historyczne formy demokracji.

— Mowa nienawiści, polityczna poprawność, dyskurs równościowy oraz inne językowe strategie wykluczania/włączania mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych etc. w sferze publicznej.

— Wielość języków, kultur, świadomości i religii w projekcie zjednoczonej Europy.

 

  1. Natury religijnej oraz ideowej

— Mniejszości wyznaniowe: Polska — Europa — świat.

— Religia dominująca a religie mniejszościowe.

— Różne nurty w obrębie religii dominującej wobec problemów mniejszości (np. liberalizm/fundamentalizm chrześcijański wobec mniejszości rasowych, seksualnych i narodowych oraz kobiet).

— Mniejszości i nowe ruchy religijne (sekciarstwo, herezje, New Age itp.).

— Fenomen pogranicza etniczno-religijnego.

— Duszpasterstwo migrantów.

— Próby mediacji między religiami: wyzwania dla ekumenizmu.

— Religijne aspekty zderzeń kulturowych i cywilizacyjnych: Zachód — islam.

— Wizerunek mniejszości religijnych w mass mediach.

 

Osobne miejsce chcemy poświęcić problematyce oraz problematyczności intelektualnego dziedzictwa oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku, przydatnością/nieprzydatnością kategorii esencjalizmu, normatywności, uniwersalizmu w konstruowaniu opisu współczesnego świata, jak również zachęcając do formułowania propozycji uwspółcześnionych odczytań dzieł, tematów, wątków i motywów oświeceniowych (np. Robinson Crusoe D. Defoe, mit „dobrego dzikusa”, motyw trans/kontynentalnej podróży, Grand Tour edukacyjny), pozostających w łączności z zagadnieniami mniejszościowymi. Akceptujemy również inne propozycje tematów wystąpień.

 

Zgłoszenia uczestnictwa (na formularzu zamieszczonym w załączniku) prosimy składać
do 15 czerwca 2015 r. drogą e-mailową na jeden z podanych adresów:
minor_fr_pl@uni.lodz.pl (dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy) lub minor_eng@uni.lodz.pl (dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru referatów. Proponujemy, by czas ich prezentacji nie przekraczał 20 minut. Drukowany tekst można będzie poszerzyć do 20 stron.
Decyzję o przyjęciu Państwa wystąpienia prześlemy pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. W jej ramach zapewniamy obiady podczas konferencji, poczęstunek w przerwach między obradami, kolacje, imprezę towarzyszącą oraz bankiet, a także druk materiałów konferencyjnych i częściowo publikację pokonferencyjną w postaci monograficznych książek recenzowanych, zawierających propozycje badawcze w trzech językach obrad (polskim, francuskim, angielskim).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu ani zakwaterowania. Gwarantujemy natomiast rezerwację noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej, jak również służymy pomocą w wyborze i rezerwacji hotelu na terenie Łodzi. Zakwaterowanie można rezerwować na dołączonych do zaproszenia deklaracjach.

Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o dokonanie wpłaty do 15 września 2015 r. na konto Uniwersytetu Łódzkiego:

 

PEKAO SA
II Oddział w Łodzi

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767
(z dopiskiem: minor)

 

W obrocie zagranicznym:

IBAN: PL 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

BIC/SWIFT: PKOPPLPW
(z dopiskiem: minor)

 

 

Rada Programowa:

prof. Jonathan Locke Hart (Uniwersytet Zachodniego Ontario, Kanada)
prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. María Ángeles Llorca Tonda (Uniwersytet Alicante, Hiszpania)
prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)
prof. dr hab. Wiesław Pusz (Uniwersytet Łódzki)

 

Organizatorzy:

dr hab. Mariusz Gołąb (Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Joanna Raźny (Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

 Sekretarze:

(dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)

dr hab. Anita Staroń (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Sebastian Zacharow (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

(dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)
mgr Katarzyna Dyniak
(Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
mgr Joanna Włodarczyk-Bulska (Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Kontakt:

minor_fr_pl@uni.lodz.pl (dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)
minor_eng@uni.lodz.pl (dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)

 

Serdecznie zapraszamy do Łodzi!