Szanowni Państwo,

Licząc na Państwa poparcie w zbliżających się wyborach Dziekana Wydziału Filologicznego, przedstawiam moje priorytety programowe w odniesieniu do kwestii naukowych (a także powiązanych z nimi spraw kadrowo-organizacyjnych) oraz dydaktycznych.

Priorytety naukowe, kadrowe i organizacyjne

Obowiązująca w Uniwersytecie Łódzkim strategia rozwoju podkreśla centralną rolę badań naukowych w budowaniu tożsamości akademickiej UŁ. Działalność badawcza ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania Uczelni. Wpływa nie tylko na jej pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym, ale też warunkuje szereg innych kwestii, w tym dotyczących procesu dydaktycznego. Nowoczesny Uniwersytet przekazuje studentom treści współczesnej debaty naukowej i angażuje ich w poszukiwanie rozwiązań.

W pełni utożsamiam się z przyjętym kierunkiem rozwoju Uczelni i jestem pewien dobrej współpracy z nowym Kolegium Rektorskim. Mam podstawy, by spodziewać się wsparcia nowych Władz Uniwersytetu Łódzkiego dla planowanych działań. Pełniąc funkcję Dziekana, chciałbym tworzyć warunki zapewniające komfort pracy naukowej na Naszym Wydziale. W tym celu zamierzam wprowadzić szereg rozwiązań o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym.

W ostatnich latach pracownicy Wydziału włożyli ogromny wysiłek w pozyskiwanie zewnętrznych środków na badania naukowe. Z rosnącym powodzeniem brali i biorą udział w konkursach o granty polskie i europejskie. Pracę tę należy docenić i wspomagać. Zamierzam więc zapewnić pracownikom znaczące wsparcie merytoryczne oraz prawno-księgowe na szczeblu Wydziału, tak aby: (a) informacje projektowe były wychwytywane i przekazywane bezpośrednio do potencjalnie zainteresowanych; (b) proces przygotowywania wniosków był wspomagany pod względem językowym i formalnym; (c) prowadzący grant został odciążony w kwestiach rozliczeniowych i sprawozdawczych. Należy dodatkowo rozważyć możliwość rozliczania części pensum pracą przy realizacji projektu, tak jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich.

Działalność projektowa, a także wszelka inna działalność wzmacniająca pozycję naukową (np. aktywność wydawnicza) ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na prestiż i postrzeganie Wydziału, ale także na jego sytuację ekonomiczną. Aktywni naukowo pracownicy Wydziału nie tylko budują jego wizerunek, ale także zapewniają znaczącą część środków na jego działanie. Fakt ten winien zostać odzwierciedlony w uposażeniu pracowników. Wkrótce po wyborach zamierzam przedstawić Radzie Wydziału Filologicznego projekt systemu premiowania pracowników systematycznie osiągających ponadprzeciętne wyniki w działalności naukowo-badawczej. Planuję również rozpocząć dyskusję nad uelastycznieniem kryteriów oceny zatrudnienia na Wydziale. Uważam, że wybitni pracownicy nauki powinni mieć możliwość korzystania z ulg w zakresie działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej. Możliwość taką – obniżenie pensum dydaktycznego – stwarza obowiązująca uchwała Senatu UŁ. Zamierzam odwołać się do jej zapisów i opracować przepisy wykonawcze obowiązujące na Wydziale.

Wprowadzenie systemu motywacyjnego na rzecz wybijających się pracowników nie może oznaczać kadrowego dyskwalifikowania pracowników, którzy potrzebują więcej czasu, by skorzystać z nowych możliwości. Rolą Dziekana jest najpierw określić – w ścisłej współpracy z Radą Wydziału – sprawiedliwe i przejrzyste reguły oceniania, a dopiero później egzekwować przyjęte zapisy. Prawo nie może działać wstecz. Zasada ta musi być zawsze i bezwzględnie przestrzegana w odniesieniu do przyjmowanych instrumentów oceny pracownika.

System motywacyjny nie spełni swojej roli, jeśli nie będzie obejmował sprawiedliwych reguł awansu naukowego. Jednym z priorytetów kadrowych w nowej kadencji będzie więc przyjęcie wraz z Radą Wydziału i przedstawicielami związków zawodowych kryteriów i czasokresu awansu na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Integralną częścią organizacji badań naukowych na Wydziale musi być uwzględnienie specyfiki poszczególnych kierunków i jednostek badawczych. Należy stworzyć odpowiednie warunki dla funkcjonowania jednostek prowadzących badania wyspecjalizowane, niszowe, ponieważ stanowią one o unikalności danego kierunku. Kwestia ta nie może zostać przysłonięta przez bezrefleksyjny rachunek ekonomiczny. Zamierzam wspierać wartościowe badania prowadzone w małych jednostkach i dotyczące wyspecjalizowanych obszarów wiedzy poprzez pomoc w dotarciu do szerokiego odbiorcy/czytelnika. Planuję powołanie centrum międzynarodowego upowszechniania badań polskojęzycznych, którego zadaniem będzie między innymi opracowanie wiodących badań opublikowanych oryginalnie w języku polskim, na rzecz publikacji w głównych językach kongresowych. Doprowadzi to w sposób naturalny do współpracy pomiędzy pracownikami różnych kierunków i jednostek naukowych, co stworzy podstawy do badań interdyscyplinarnych prowadzonych przez międzykierunkowe zespoły naukowe.

Priorytety dydaktyczne

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 września 2007 r. jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mają prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba godzin kształcenia zdalnego może stanowić do 80% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Prawo to obejmuje wszystkie kierunki studiów (przy uwzględnieniu ich specyfiki), na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zapis ten stwarza Naszemu Wydziałowi ogromne możliwości, z których skorzystanie uważam za sprawę priorytetową. Odpowiednie, profesjonalne wykorzystanie metod i narzędzi kształcenia zdalnego (np. narzędzi platformy Moodle) podnosi jakość i atrakcyjność procesu dydaktycznego – uczy studenta samodzielności i ułatwia rozwój indywidualnych zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego. Tym samym „studia” przebiegają zgodnie ze swoim pierwotnym znaczeniem, a relacja pomiędzy wykładowcą i studentem staje się autentyczną relacją „mistrz-uczeń”. Zwiększenie roli kształcenia na odległość to także większa elastyczność dla pracownika w realizacji pensum (ważny czynnik w kontekście choćby mobilności pracownika, wyjazdów na konferencje, itp.) oraz – co istotne z perspektywy zarówno akademickiej, jak i ekonomicznej – większe umiędzynarodowienie Wydziału. Z roku na rok zwiększa się liczba osób z zagranicy zainteresowanych podjęciem studiów (szczególnie III-go, ale także II-go) stopnia na naszym Wydziale, dla których niebagatelną barierę stanowi konieczność pobytu stałego w Polsce.

Korzystając z potencjału nauczania zdalnego, chciałbym wzbogacić ofertę studiów podyplomowych oraz w językach obcych, a także odwrócić negatywny trend zmniejszającej się rekrutacji na studia niestacjonarne. Zamierzam wprowadzić profesjonalny system szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość; zainicjuję również dyskusję na temat budowy wydziałowej platformy e-learningowej. Choć będę zachęcał do prowadzenia części zajęć w systemie nauczania zdalnego, nie planuję czynić z tego ogólnie obowiązującego wymogu.

Jednym z priorytetów nowej kadencji będzie wreszcie, zgodnie z przyjętą jesienią 2015 Strategią Wydziału, uruchomienie nowych kierunków studiów międzyobszarowych i interdyscyplinarnych spójnych z regionalną polityką zatrudnienia i planami rozwoju regionu. W tym celu zamierzam wzmacniać rolę Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego jako organu doradczego w kwestiach otwierania kierunków i powoływania nowych specjalizacji. Planuję zwiększyć możliwość kontaktu studentów z przyszłymi pracodawcami, poprzez organizację wykładów eksperckich i gościnnych seminariów.

***

Szanowni Państwo!

Ubiegam się o funkcję Dziekana w przekonaniu, że uprawnia mnie do tego dorobek naukowy i dydaktyczny, a przede wszystkim zdolności organizacyjne, które gwarantują skuteczne zarządzanie Wydziałem. Jestem związany z Uniwersytetem Łódzkim od ćwierć wieku. Na Naszym Wydziale pokonywałem kolejne szczeble kariery akademickiej, od rozpoczęcia studiów doktoranckich do uzyskania w wieku 37 lat tytułu profesora. Opublikowałem 120 prac, w tym 5 monografii, w większości w znanych wydawnictwach międzynarodowych. Prowadzę 2 cenione periodyki naukowe. Doświadczenie zdobywałem w trakcie dwukrotnego pobytu na stypendiach Fulbrighta, stypendium Humboldta i podczas innych staży, m.in. w Uniwersytecie Kalifornijskim, Bostońskim, Harvarda, Monachijskim i wielu innych. Wypromowałem 10 doktorów i przeszło stu magistrów. Od ponad dziesięciu lat kieruję Katedrą/Zakładem Pragmatyki Językowej, jednostką rozpoznawalną w Polsce i za granicą. Wreszcie od 8 lat pełnię funkcję Prodziekana Wydziału Filologicznego, zdobywając bezcenne doświadczenie organizacyjne w czasie jego głębokich przemian. Wyznaczone sobie cele realizuję systematycznie i do końca, nie zrażając się trudnościami. Podobnie będzie wyglądało moje zaangażowanie i praca jako Dziekana Wydziału Filologicznego. Kandydaturę swoją postrzegam w kategoriach długoterminowego zobowiązania na rzecz kontynuacji dobrego kierunku rozwoju Naszego Wydziału, wspieranego przez Władze Uniwersytetu Łódzkiego. Proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach.