OKREŚLENIE POZIOMU

Kandydaci którzy nie posiadają wymienionego w załączniku do rozporządzenia certyfikatu powinni sami określić swój poziom znajomości języka angielskiego. W tym celu należy skonsultować się z dostępną na naszej stronie internetowej tabelą samooceny według skali CEF i wykonać test diagnostyczny DIALANG do pobrania ze strony:

http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about

Wyniki testu kandydaci umieszczają w dokumentach aplikacyjnych w postaci oświadczenia zawierającego informacje o wyniku poszczególnych części testu tj. listening, writing, reading, structures, vocabulary ( do pobrania z naszej strony internetowej).

Posiadanie certyfikatu językowego lub przeprowadzenie samooceny testem  DIALANG  nie dotyczy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku filologia angielska, bądź pokrewne zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.

Kandydatom, którzy uzyskają wynik więcej niż o jeden poziom niższy od docelowego* w którejkolwiek części testu, odradza  się aplikowania na niniejsze studia.  W  przypadku  gdy  rezygnacja w trakcie studiów wynika ze zbyt słabej znajomości  języka  angielskiego nie zwraca się wniesionych opłat za odbyte lub rozpoczęte semestry!

* w przypadku absolwentów pedagogiki w specjalności nadającej uprawnienia do nauczania wczesnoszkolnego którzy chcą uczyć języka angielskiego tylko w klasach I-III docelowy poziom znajomości języka to B2. Dla wszystkich pozostałych poziomem docelowym jest C1.