WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem fotokopię/ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 podpisane na odwrocie zdjęcia o rozmiarach 3,5×4,5 cm
  • certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lub w przypadku absolwentów pedagogiki w specjalności nadającej uprawnienia do nauczania wczesnoszkolnego którzy chcą uczyć języka angielskiego tylko w klasach I-III – B1) lub oświadczenie o poziomie języka

Wszystkie w/w dokumenty należy przesłać w teczce opisanej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem (również elektronicznym) na ZEWNĘTRZNEJ STRONIE TECZKI NA ADRES:

Studia Podyplomowe
Kwalifikujące do Nauczania Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej
przy Instytucie  Filologii  Angielskiej  UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź