UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwenci niniejszych studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z oceną końcową, która jest średnią z ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Świadectwo to jest wydawane bezterminowo i zachowuje ważność na zawsze.

Świadectwo  ukończenia  niniejszych studiów daje pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego  w  przedszkolu i szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 12 marca 2009 oraz rozporządzeniem MniSzW z dnia 17 stycznia 2012.

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych absolwent uzyskuje jedynie wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (B2 w przypadku absolwentów pedagogiki w specjalności nadającej uprawnienia do nauczania wczesnoszkolnego którzy chcą uczyć języka angielskiego tylko w klasach I-III) wymienionym w załączniku do rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 z wyjątkiem absolwentów kierunków filologicznych w zakresie języka angielskiego.

Uwaga: Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych nie jest świadectwem potwierdzającym  znajomość  języka angielskiego, o którym mowa w Rozporządzeniu!

Zgodnie  z  rozporządzeniem  MNiSzW  z  dnia  17  stycznia  2012  ukończenie niniejszych studiów podyplomowych wraz z odpowiednim certyfikatem językowym uprawnia absolwentów  do nauczania języka angielskiego w  odpowiednich typach szkół.