Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica"

 image002

 

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego Folia Linguistica od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Marek Cybulski.

Pismo jest rocznikiem i znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (lista B) — przyznano mu 4 punkty. Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review. Pierwotną wersją periodyku jest wersja papierowa.

Folia Linguistica to pismo rzetelne, otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnych tomów Folia Linguistica językoznawców polonistów, a także slawistów, neofilologów zarówno z krajowych, jak i z zagranicznych uczelni akademickich.

 

 Redaktorzy:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Woźniak

prof. nadzw. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

Sekretarz redakcji:

dr Agnieszka Wierzbicka

Kolegium redakcyjne:
Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)

Hana Gladkova (Uniwersytet Karlovy w Pradze — Czechy)

Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie — Niemcy)

Kinga Joucaviel (Uniwersytet w Tuluzie — Francja)

Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Józef Kość (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kristina Rutkovska (Uniwersytet w Wilnie)

Jerzy Sierociuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Charles Zaremba (Uniwersytet w Marsylii — Francja)

 

Recenzenci:

Danuta Bieńkowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Alina Kępińska (Uniwersytet Warszawski)

Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Vasyl Luczyk (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie)

Violetta Machnicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Liuba Ostasz (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Ewa Siatkowska (Uniwersytet Warszawski)

Mirosława Siuciak (Uniwersytet Śląski)

Joanna Sobczykowa (Uniwersytet Śląski)

Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)

Jan Sosnowski (Uniwersytet Łódzki)

Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski)

Aleksandr Szaposznikow (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)

 

Adres redakcji

 

Folia Linguistica

Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Polskiej

al. Kościuszki 65

91-154 Łódź

e-mail: ewa_smiech@wp.pl
 

Strona WWW: linguistica.online.uni.lodz.pl
 

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN: 0208-6077

 

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii recenzentów.

 

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani (double-blind review proces).
2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu; recenzja określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań, jasność wywodu i poziom językowy artykułu.
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu.
3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

W trosce o rzetelność naukową

Autorzy zobowiązani są do podania informacji na temat podmiotów i czynników, które miały wpływ na powstanie i kształt publikacji (np. udział merytoryczny, źródło finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule). Jeżeli artykuł powstał w ramach grantu, prosimy o podanie jego nazwy i numeru umowy.

W przypadku artykułów posiadających więcej niż jednego autora należy określić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (podać informacje o ich afiliacji; określić autorstwo koncepcji, założeń i metod badawczych wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji; jeśli artykuł składa się z podrozdziałów lub osobno tytułowanych akapitów – określić autorstwo poszczególnych części itp. Główną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji ponosi osoba zgłaszająca artykuł.

Powyższa procedura służy wyeliminowaniu przypadków ghostwriting oraz guest authorship, które przeczą dobrym obyczajom w nauce. Wykryte przez redakcję przypadki nieuczciwości będą dokumentowane i ujawniane a informacje o nich przekazywane do instytucji i towarzystw naukowych.

 

Wymagania redakcyjne

Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami), objętość recenzji – do 5 stron.

Czcionka: tekst główny – 12 p. Times New Roman, interlinia – 1,5 p., przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia – 1 p.

Tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie.

Śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona.

Cytaty włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie; dłuższe cytaty (ponadczterowersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5,  interlinia – 1 p.

Zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą.

Analizowane wyrażenia – kursywą.

Znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’

Wyróżnienia – pogrubione.

 

Informacje bibliograficzne – w tekście głównym, w nawiasie okrągłym wg wzoru: nazwisko autora, rok wydania, po dwukropku numer strony, np. (Wierzbicka 1999: 13).

Pod tekstem pełne adresy bibliograficzne wg następującego wzoru:

Nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione)

A. Wierzbicka, 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa.

I. Bajerowa, 1977, Aktualne problemy polityki językowej, „Socjolingwistyka” 1.

S. Gajda (red.), 2008, Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole.

B. Walczak, 2008, Tradycja i nowoczesność – względność antynomii, w: E. Woźniak (red.), Tradycja a nowoczesność, Łódź.

 

Stosowane skróty:

Pod tekstem, przed literaturą.

Nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione)

 

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim.