Nauczanie zdalne dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego od 29 XI do 23 XII 2021 r.

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 24 listopada 2021r.

W terminie od 29 listopada 2021r. do 23 grudnia 2021r. zarządzam zdalne nauczanie dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego.
Od niniejszego zarządzenia mogą być zastosowane wyjątki:
Zajęcia, które wymagają obecności studentów/studentek w sali ze względów dydaktycznych (np. zajęcia z wymowy) lub zajęcia wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu (np. komputerowe, logopedyczne) mogą być przeprowadzone w budynku.

W terminie do piątku 26 listopada 2021r. kierownicy jednostek mają obowiązek sporządzić wykaz zajęć, które ze względu ...

Czytaj dalej →
0

Informacja nt. testu diagnostycznego z języka obcego

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: „Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich ...

Czytaj dalej →
0

Diagnostic test specifying the level of knowledge of the foreign modern language

Dear students,

On 18 June 2021 the Senate of University of Lodz passed resolution No 206 stipulated the rules students should apply to learn modern foreign languages.

Pursuant to § 1 of the Act, graduate from the BA university courses offered by the University of Lodz should demonstrate the language skills indispensable in the fields under study, in compliance with the requirements specified for level B2 in the Common European Framework of References for Languages,

§ 2 stipulates that „Graduate from the MA ...

Czytaj dalej →
0

Parking studencki

Szanowni Studenci Wydziału Filologicznego UŁ!

Mając na celu ograniczenie możliwości wjazdu na parking osobom nieuprawnionym, a tym samym zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla studentów, przy wjeździe na parking zainstalowany został system na KARTĘ WJAZDOWĄ. Posiadaczem karty może być tylko i wyłącznie student Wydziału Filologicznego.

W celu nabycia karty wjazdowej należy zapoznać się z regulaminem parkingu studenckiego, a wypełniony wniosek wysłać na adres parking@filologia.uni.lodz.pl lub umieścić w skrzynce korespondencyjnej zamontowanej przy wejściu ...

Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022 (STUDENCI)

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku.
  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną należy zrezygnować z przyjścia na zajęcia stacjonarne i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wykładowcę;
 • Sugerowany jest kontakt z pracownikami administracji za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, należy poprosić z wyprzedzeniem o wyznaczenie terminu i ...
Czytaj dalej →
0

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022 (NAUCZYCIELE AKADEMICCY)

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku Wydziału Filologicznego w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. w trakcie semestru zimowego 2021/2022

 

I. Ogólne:

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Budynek Wydziału otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00;
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja ...
Czytaj dalej →
0

Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora UŁ nr 79 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 https://baw.uni.lodz.pl/d/52313/5/

Zarządzanie Rektora UŁ nr 130 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim.

https://baw.uni.lodz.pl/d/52638/5/

Czytaj dalej →
0

Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania/problemy podczas sporządzania raportu z realizacji zajęć zdalnych na potrzeby URdsJK.

 1. Preferowaną platformą do prowadzenia zajęć zdalnych jest Microsoft Teams.

Zajęcia mogą być prowadzone z użyciem innych platform (typu Zoom), ale wyłącznie na odpowiedzialność prowadzącego/-ej, ponieważ UŁ nie posiada licencji na korzystanie z innych platform.

Osoby, które dostrzegają trudności w korzystaniu z tablicy w MS Teams, mogą zgłosić kierownikowi jednostki konieczność zakupu tabletu graficznego.

 1. Zajęcia zdalne powadzone są w czasie rzeczywistym (w terminie i godzinach zgodnych z planem zajęć). ...
Czytaj dalej →
0

Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

 1. W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/-ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi MS Teams, Moodle lub innego wskazanego przez prowadzącego/-ą zajęcia.
 3. Na pierwszych zajęciach wykładowca/czyni omawia organizację zajęć, metody pracy i sposoby zaliczenia przedmiotu. Osoba prowadząca zajęcia określa termin i tryb zaliczenia zajęć, na których student/-ka był/-a nieobecny/-a.
 4. Spotkanie online rozpoczyna wykładowca/-czyni, zaś studenci i studentki do niego/niej dołączają. Uczestnicy zajęć zgłaszają się na nie punktualnie.
 5. W trakcie zajęć wszyscy studenci/-tki powinni/ny mieć ...
Czytaj dalej →
0

MS Office – nowe konta na UŁ

Wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021 na naszej Uczelni wprowadzone zostaną usprawnienia usług informatycznych dla całej społeczności UŁ – studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych. Od tego momentu będzie można korzystać z rozszerzonego i darmowego pakietu MS Office 365 Professional Plus. Każdy z nas będzie mógł instalować pakiet na swoich prywatnych urządzeniach. Ulepszenia pozwolą również na szybsze i łatwiejsze komunikowanie się za sprawą aplikacji MS Teams.

W rozpoczynającym się właśnie semestrze cała społeczność Uniwersytetu Łódzkiego otrzyma dostęp do nowych domen. Wprowadzane przez nas usprawnienia nie tylko ...

Czytaj dalej →
0

Ustawa 2.0 – najważniejsze informacje

Drodzy pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ,

w tym miejsce na naszej stronie internetowej będziemy prezentować najważniejsze informacje dotyczące wdrażania na Uniwersytecie Łódzkim zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0. Zachęcamy do lektury zamieszczanych dokumentów.

Czytaj dalej →
0

Kalendarz akademicki

📆 Kalendarz akademicki 2020/2021

📆 Kalendarz akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022

Czytaj dalej →
0

Grafik pracy administracji Wydziału oraz wykaz adresów mailowych

W związku z zagrożeniem epidemicznym administracja pracuje w trybie mieszanym (praca zdalna + dyżury stacjonarne w wybrane dni w miesiącu).

Aktualny grafik pracy administracji dostępny jest na stronie: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik

Przed wizytą na Wydziale prosimy o kontakt z pracownikiem drogą mailową i umówienie/potwierdzenie terminu spotkania.

Biuro ds. Obsługi Studentów
Kierownik Biura

 

Czytaj dalej →
0