Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

 1. W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/-ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi MS Teams, Moodle lub innego wskazanego przez prowadzącego/-ą zajęcia.
 3. Na pierwszych zajęciach wykładowca/czyni omawia organizację zajęć, metody pracy i sposoby zaliczenia przedmiotu. Osoba prowadząca zajęcia określa termin i tryb zaliczenia zajęć, na których student/-ka był/-a nieobecny/-a.
 4. Spotkanie online rozpoczyna wykładowca/-czyni, zaś studenci i studentki do niego/niej dołączają. Uczestnicy zajęć zgłaszają się na nie punktualnie.
 5. W trakcie zajęć wszyscy studenci/-tki powinni/ny mieć włączone kamery (chyba że osoba prowadząca zajęcia zadecyduje inaczej); mikrofony należy włączać jedynie w chwili, gdy student/ka wypowiada się. Należy zadbać o to, aby z pomieszczenia, w którym znajduje się student/-ka nie dochodziły żadne odgłosy zakłócające przebieg zajęć.
 6. W przypadku wystąpienia zakłóceń, trudności technicznych czy innych okoliczności uniemożliwiających studentowi/-ce udział w zajęciach, należy powiadomić na czacie osobę prowadzącą zajęcia.
 7. Zajęcia zdalne mogą być nagrywane tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia oraz wszystkich uczestników.
 8. W celu prezentacji przez studenta/-kę własnych materiałów pulpit może być udostępniony tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 9. Niedopuszczalne jest udostępnianie w czasie zajęć zdalnych linków, hasztagów i innych materiałów niezwiązanych z zajęciami oraz zapraszania na spotkanie osób, które nie należą do grupy zajęciowej.
 10. Student/-ka zobowiązany/-a jest do terminowego przesyłania prac zaliczeniowych kanałem wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia.
 11. W przypadku, gdy z powodu trudności technicznych ze strony osoby prowadzącej zajęcia nie mogły się odbyć, należy je powtórzyć w terminie dodatkowym uzgodnionym z całą grupą.
 12. W sytuacji, w której student/-ka nie dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym lub sprawnym łączem internetowym, może korzystać z sal wyposażonych w sprzęt komputerowy w budynku Wydziału Filologicznego. Zasady rezerwacji i korzystania z sal przez studentów/ki znajdują się pod adresem http://filolog.uni.lodz.pl/?p=17824
 13. Student/-ka może oczekiwać od prowadzących: punktualności, odbywania zajęć w czasie rzeczywistym i regularnie, kontaktu mailowego, obecności na zdalnych konsultacjach, regularnego korygowania i odsyłania prac domowych. Należy jednak pamiętać, że kontakt mailowy nie oznacza całodobowej dostępności wykładowców. W razie nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć student/-ka może zwrócić się do kierownika jednostki, właściwego prodziekana, dziekana, właściwego prorektora.
 14. W razie trudności technicznych student/ka może się zwrócić do informatyków zatrudnionych na wydziale (technicy@filologia.uni.lodz.pl).
0