Nominacje profesorskie na UŁ – podsumowanie 2021 roku

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2021 roku odebrało 16 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej aktów nominacyjnych odebrali pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ.

Nominacje profesorskie w 2021 roku otrzymali: 

 • prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Katedra Historii Bizancjum 
 • prof. dr hab. Dariusz Idczak, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki 
 • prof. dr hab. Alicja Kacprzak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Językoznawstwa Romańskiego 
 • prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Zakład Prawa Ochrony Środowiska 
 • prof. dr hab. Andrzej Majer, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim UŁ, Katedra Badań Regionalnych 
 • prof. dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Katedra Astrofizyki 
 • prof. dr hab. Bożena Nowina-Sroczyńska, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Zakład Antropologii Kulturowej 
 • prof. dr hab. Wit Pietrzak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej 
 • prof. dr hab. Ewa Rokicka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych 
 • prof. dr hab. Martin Reichard, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 
 • prof. dr hab. Jan Schuster, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Katedra Prahistorii 
 • prof. dr hab. Maciej Szargot, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 
 • prof. dr hab. Tomasz Tulejski, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych 
 • prof. dr hab. Ewa Woźniak, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Historii Języka Polskiego 
 • prof. dr hab. Sylwia Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Polityki Prawa 
 • prof. dr hab. Rafał Zarębski, Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Historii Języka Polskiego 

Nadanie tytułu profesora kolejnym pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego jest potwierdzeniem ich konsekwentnego dążenia do doskonałości naukowej w uprawianych dyscyplinach oraz znaczącego wkładu w rozwój nauki, także w ujęciu międzynarodowym. Serdecznie gratulujemy! 

Na Uniwersytecie Łódzkim jest zatrudnionych obecnie 209 osób posiadających tytuł profesora. Zgodnie z tzw. Ustawą 2.0 (ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), tytuł profesora może być nadany osobie, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, a także uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, albo prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.  

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora następuje na wniosek, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Ustawy 2.0. Więcej informacji na stronie Rady Doskonałości Naukowej

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

0