Organizacja dokumentacji kandydata na studia doktoranckie i możliwości stypendialne

Studia Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury

Organizacja dokumentacji kandydata na studia doktoranckie i możliwości stypendialne

 

Dokumentacja niezbędna w rekrutacji (należy złożyć ją w terminie: od 1 lipca 2015 roku do 17 lipca 2015 roku, w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173, w Biurze Dziekana – pokój 3.39 )

 1. Teczka

a/ koniecznie zamknięta (prośba o rezygnację z foliowych koszulek i wpinanych skoroszytów – to ułatwi pracę Komisji Rekrutacyjnej);

b/ na zewnętrznej okładce – należy umieścić etykietę z danymi personalnymi i doprecyzowaniem dziedziny, w ramach której Kandydat planuje przygotowanie pracy doktorskiej (językoznawstwo, literaturoznawstwo, lub kulturoznawstwo);

c/ na wewnętrznej okładce – trzeba umieścić spis zawartości teczki (przy odbiorze teczki przez pracownika dziekanatu zarówno kandydat jak i pracownik przyjmujący dokumentację potwierdzają podpisem zgodność zawartości teczki).

 1. Zawartość teczki:
  1. podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UŁ – formularz podania wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji;
  2. życiorys / CV;
  3. kwestionariusz osobowy – możliwy do pobrania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (rekrutacja.uni.lodz.pl ), ale też dostępny na stronie www.filolog.uni.lodz.pl / studia III stopnia / formularze;
  4. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
  5. odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równoważnego;
  6. opinia opiekuna naukowego – opinia o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej sporządzona przez osobę posiadającą tytuł naukowy (prof.) lub stopień naukowy (dr hab.) z dyscypliny, którą zamierza zajmować się kandydat. W opinii osoba sporządzająca powinna zadeklarować zgodę na przyjęcie obowiązków opiekuna naukowego Kandydata;
  7. zaświadczenie o afiliacji – informacja od kierownika jednostki, w której Kandydat ma być afiliowany, o zagwarantowaniu przyszłemu doktorantowi praktyk dydaktycznych w postaci prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami – minimum 10 godzin w każdym roku akademickim.
  8. inne dokumenty świadczące o przygotowaniu (np. na uczelni zagranicznej) w zakresie planowanej rozprawy doktorskiej;
  9. wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny specjalizacji (językoznawstwo, literaturoznawstwo, lub kulturoznawstwo).

 

Możliwości stypendialne:

Jeśli Kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie, ma prawo ubiegać się o następujące stypendia:

– stypendium dla najlepszych doktorantów – zob. www.cos.uni.lodz.pl (zakładka: stypendia – tam formularze) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 20 października;

– stypendia doktoranckie – (przyznawane zgodnie z Zarządzeniem
nr 89 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zmianami oraz Zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września;

stypendia z dotacji projakościowej (zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji projakościowej – Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zm. oraz z .Zarządzeniem nr 47 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

 

O przyznaniu stypendiów doktoranckiego i z dotacji projakościowej decyduje wydziałowa Komisja Doktorancka – na I roku studiów III stopnia podstawą jest rekrutacyjna lista rankingowa – rozstrzygnięcie następuje do 17 listopada danego roku.

0