Akty prawne
   
  Statut Uniwersytetu Łódzkiego (obowiązujący od 1 lutego 2012r.)

  Zarządzenie Rektora nr 71 z dnia 31-05-2019 w sprawie: podziału roku akademickiego 2019/2020

  Zarządzenie Rektora nr 96 z dnia 23-04-2018 w sprawie: podziału roku akademickiego 2018/2019

  Zarządzenie Rektora nr 103 z dnia 4-05-2017 w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018

  Zarządzenie Rektora nr 75 z dnia 27-04-2016 w sprawie: podziału roku akademickiego 2016/2017

  Zarządzenie Rektora nr 63 z dnia 14-05-2015 w sprawie: podziału roku akademickiego 2015/2016

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2015r.

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018r.

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019r.

  Aneks do regulaminu studiów dla studentów Wydziału Filologicznego

  Załącznik do regulaminu – wzory na obliczanie średniej

  Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.05.2013r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim

  Regulamin przyznawania nagród

  Uchwała w sprawie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne

  Uchwała w sprawie ryczałtowego rozliczenia seminariów magisterskich

  Uchwała w sprawie rozliczenia godzin za studenta zagranicznego

  Uchwała w sprawie możliwości ryczałtowego rozliczania seminarium magisterskiego

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 1 z dnia 15-06-2011 określające zasady dotyczące prac licencjackich/magisterskich składanych w dziekanacie Wydziału

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 2 z dnia 1-10-2011 określające zasady dotyczące dokumentów składanych do akceptacji Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 3 z dnia 20-01-2012 dotyczące wyjazdów krajowych realizowanych przez pracowników Wydziału
  załącznik nr 1 do zarządzenia

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 4 z dnia 30-01-2012 w sprawie ustalenia narzutu kosztów pośrednich w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 7 z dnia 28-06-2012 dotyczące obowiązku drukowania i rozliczania kart KIOD w jednostkach administracyjnych Wydziału

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 8 z dnia 29-06-2012 w sprawie rozliczania kart indywidualnych obciążeń dydaktycznych (KIOD)

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 10 z dnia 1-10-2012 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Anglistyki

  Szkolenie BHP

  Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 7-11-2011 dotyczący szkolenia z zakresu Przysposobienia Bibliotecznego

  Zarządzenie Rektora UŁ nr 13 z dnia 10-11-2011 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2012/2013

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zasad przydzielania punktów ECTS

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu składania dokumentów do rozpatrzenia przez Kolegium dziekańskie i Radę Wydziału