Formularze dla studentów
 
 • Podanie o wznowienie studiów
  Podanie o wznowienie studiów

  Wznowienie studiów może nastąpić na konkretny semestr. Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie kierunkowym na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik).

  1) skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej

  Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest powtórzenie seminarium dyplomowego z ostatniego semestru studiów oraz wniesienie opłaty w wysokości 400 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe. Złożenie pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej najpóźniej do 30.09.

  2) skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

  Jeśli wznowienie nastąpi przed upływem roku od daty skreślenia, to konieczne jest uzupełnienia brakujących zaliczeń z semestru lub roku, (z którego nastąpiło skreślenie) oraz wniesienie za każdy niezaliczony przedmiot opłaty w wysokości 400 zł na swoje indywidualne wirtualne konto bankowe.

  Jeśli wznowienie nastąpi po upływie roku od daty skreślenia (niezależnie od powodu skreślenia), to konieczne jest uzupełnienie różnic programowych – nauka wydłuża się wtedy o dodatkowy semestr lub rok. Student nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z uzupełnieniem różnic programowych.

  Pobierz

 • Załączniki do pracy dyplomowej
 • Upoważnienie do odbioru dokumentów
  Upoważnienie do odbioru dokumentów

  Należy wypełnić przy pracowniku dziekanatu można upoważnić dowolną osobę podając jej dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym.

  Pobierz

 • Ogólny formularz podania do dziekana / prodziekana
  Ogólny formularz podania do dziekana / prodziekana

  Pobierz

 • Wniosek o ulgę w opłatach
  Wniosek o ulgę w opłatach

  Wniosek należy składać w dziekanacie (pokój nr 4) do 10.10 w semestrze zimowym lub do 20.02 w semestrze letnim. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o ilości osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową studenta np. kserokopie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub od pracodawcy. Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację finansową studenta oraz dodatkowe oświadczenie studenta znajdują się poniżej.

  Nieudokumentowane wnioski nie są rozpatrywane.

  Pobierz

 • Oświadczenie do faktury VAT dla firm
  Oświadczenie do faktury VAT dla firm

  Wypełnia upoważniony pracownik firmy w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną nauki studenta
  oświadczenie należy złożyć w dziekanacie na początku każdego semestru / roku lub w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

  Pobierz

 • Oświadczenie do faktury dla osób fizycznych
  Oświadczenie do faktury dla osób fizycznych

  Wypełnia student w celu uzyskania faktury Vat za opłatę semestralną / roczną.
  Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie w ciągu 8 dni od dokonania opłaty.

  Pobierz

 • Podanie o IOS
  Podanie o IOS

  Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym semestrze / roku akademickim.
  Podanie wraz z kartą IOS należy złożyć w dziekanacie w ciągu dwóch tygodni od od dnia rozpoczęcia semestru.

  Wnioski o przyznanie Indywidualnej Organizacji Semestru ( IOS ) mogą składać studenci po zaliczeniu:
  –   I roku studiów pierwszego stopnia,
  –  1 semestru studiów drugiego stopnia.

  Warunkiem ubiegania się o IOS (poza przypadkami wymienionymi § 29, pp.1 a, b, c, d oraz 2 Regulaminu Studiów UŁ udokumentowanymi przez studenta) jest uzyskanie następującej średniej ocen:
  – na studiach pierwszego stopnia 4,0 ( średnia z ostatniego semestru studiów),
  – na studiach drugiego stopnia 4,15 ( średnia z ostatniego semestru studiów).

  Przyznanie IOS nie obejmuje PNJO z wyłączeniem przypadków wymienionych w §29, pp.1a, b, c, d oraz 2 Regulaminu Studiów w UŁ.

  Pobierz

 • Karta indywidualnej organizacji studiów
  Karta indywidualnej organizacji studiów

  Pobierz

 • Wzór podania o IPS
  Wzór podania o IPS

  Podanie wraz z indeksem oraz harmonogramem podpisanym i zatwierdzonym przez opiekuna naukowego powinno być złożone w dziekanacie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego przejście na Indywidualny Plan Studiów. Decyzja jest podejmowana przez dziekana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

  Pobierz

 • Wniosek o udzielenie zgody na egzamin komisyjny
  Wniosek o udzielenie zgody na egzamin komisyjny

  Wniosek należy złożyć w dziekanacie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego zostanie wyznaczony w ciągu 10 dni od pozytywnej decyzji Dziekana.

  Pobierz

 • Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
  Podanie o warunkowe zaliczenie semestru

  Podanie należy złożyć w dziekanacie wraz z kartą egzaminacyjną najpóźniej do 25 lutego 2013r. (po semestrze zimowym) i do 30 września 2013r. (po semestrze letnim).
  W roku akademickim można mieć maksymalnie 2 przedmioty objęte warunkiem opłata za jeden przedmiot objęty warunkiem to 400 zł, płatne do 15.12. w semestrze zimowym lub do 15.05. w semestrze letnim.
  Przedmioty objęte warunkiem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

  Pobierz

 • Wniosek o udzielenie zgody na powtarzanie semestru
  Wniosek o udzielenie zgody na powtarzanie semestru

  Podanie należy złożyć w dziekanacie wraz z kartą egzaminacyjną najpóźniej do 25 lutego 2013r. (po semestrze zimowym) i do 30 września 2013r. (po semestrze letnim).
  Opłata za jeden przedmiot objęty powtarzaniem to 400 zł, płatne do 15.10. w semestrze zimowym lub do 25.02. w semestrze letnim.
  Przedmioty objęte powtarzaniem z semestru zimowego są zaliczane w przyszłym semestrze zimowym, a przedmioty z semestru letniego – w przyszłym semestrze letnim.

  Student może uzyskać zgodę Dziekana na ponowne wpisanie na ten sam semestr/rok studiów celem powtarzania maksymalnie 3 razy.

  Pobierz

 • Wniosek o przyznanie urlopu
  Wniosek o przyznanie urlopu

  W czasie studiów student może ubiegać się o udzielenie urlopu w związku z chorobą, zdarzeniem losowym, urodzeniem dziecka lub sprawowaniem nad nim opieki albo z innych uzasadnionych powodów. Do wniosku o przyznanie urlopu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego udzielenie urlopu (np. odpis aktu urodzenia dziecka). Wniosek należy złożyć w dziekanacie kierunkowym niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

  Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest obowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z niepodjęciem studiów.

  Poza przypadkami wymienionymi w § 45 p.1 Regulaminu Studiów  urlopy długoterminowe mogą być przyznawane po zaliczeniu:
  – I roku  studiów pierwszego stopnia,
  – 1 semestru studiów drugiego stopnia.

  Pobierz

 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

  Podanie należy złożyć w dziekanacie wraz z kartą okresowych osiągnięć do końca sesji poprawkowej.
  O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej mogą się strać studenci na ostatnim semestrze studiów. Konieczne jest pisemne poparcie promotora wraz z przewidywalnym terminem obrony. Maksymalny termin przedłużenia to 30.11.

  Pobierz

 • Oświadczenie – legitymacja studencka
  Oświadczenie – legitymacja studencka

  W przypadku utraty legitymacji student rozliczając się z Uczelnią składa w dziekanacie oświadczenie.

  Pobierz

 • Wniosek dotyczący rezygnacji ze studiów
  Wniosek dotyczący rezygnacji ze studiów

  Pobierz

 • Inne