Studia doktoranckie
Informacje

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ  prof. Joanny Sowy będą się odbywać w czwartki, w godz. 11:00-12:00 – ze względu na sytuację epidemiczną do odwołania na platformie MS Teams, po uprzednim mailowym ustaleniu dokładnej godziny.

Możliwy bieżący kontakt via e-mail (joanna.sowa@uni.lodz.pl)

 


Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr zimowy 2019/2020:

 

 

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
  • Arkusz oceny doktoranta 2019/2020
    Pobierz

    UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Zarządzenie nr 152 Rektora UŁ

Zarządzenie nr 153 Rektora UŁ

Uchwała nr 688

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
– załącznik: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim
Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim
– załącznik: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 119 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 64 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 120 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Propozycje zajęć fakultatywnych dla doktorantów w roku ak. 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY

  • Zajęcia warsztatowo-metodologiczne

Prof. Mariola Antczak ­­– Sztuka wystąpień publicznych

Zajęcia służą przygotowaniu doktorantów do wystąpień publicznych, głównie na konferencjach. Studenci zostają zapoznani z wiedzą na temat zasad konstruowania slajdów w prezentacji Power Point w odniesieniu do wystąpienia o charakterze naukowym, prezentacji siebie, wygłaszania referatów, dress code obowiązującego na konferencjach. Każdy z doktorantów będzie miał okazję do samodzielnego przygotowania krótkiego wystąpienia, usłyszy o swoich mocnych i słabych stronach, podejmie również próbę konstruktywnej oceny innych. Wystąpienia doktorantów będą przygotowywane na podstawie planowanych, realnych wystąpień na konkretnych konferencjach, albo też już zrealizowanych w celu uzyskania feedbacku.

Humanistyka w świecie cyfrowym – blok zajęć prowadzony przez pracowników BUŁ

 

  • Zajęcia specjalistyczne z dyscyplin humanistycznych

Prof. Elżbieta Jung – Historia filozofii cz. I (wykład przeznaczony w pierwszym rzędzie dla studentów studiów doktoranckich przygotowujących się do egzaminu z filozofii, ale mogą na niego uczęszczać również zainteresowani uczestnicy szkoły doktorskiej)

 

SEMESTR LETNI (propozycje zajęć będą uzupełniane)

  • Zajęcia warsztatowo-metodologiczne

Prof. Ryszard Kleszcz, Prof. Janusz Maciaszek – Metodologia nauk humanistycznych

Prof. Janusz Maciaszek, dr Katarzyna de Lazari-Radek – Logika języka naturalnego z elementami metodyki pisania tekstów naukowych

Prof. Aldona Pobojewska – Zasady prowadzenia zajęć metodą warsztatową i projektową

Prof. Teresa Wolińska, dr Zofia Brzozowska – Aplikowanie o grant Narodowego Centrum Nauki i jego realizacja

 

  • Zajęcia specjalistyczne z dyscyplin humanistycznych

Prof. Wioletta Kazimierska-Jerzyk – Strategie zapożyczeń i wolność twórcza a plagiat
Prof. Piotr Stalmaszczyk – Paradygmaty i tendencje we współczesnych badaniach językoznawczych
Prof. Natasza Korczarowska – Reprezentacje historii w filmie współczesnym
Prof. Tomasz Kłys – Paradygmaty historii kina
Prof. Elżbieta Jung – Historia filozofii cz. II