Informacja o egzaminach doktorskich z języka obcego

Ponieważ zgodnie z obowiązującym w okresie przejściowym rozporządzeniem MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej znajduje się w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, wszystkich doktorantów będących absolwentami neofilologii informujemy, że na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego.

0