Ewelina Zając

„Ojko- i anojkonimy powiatu tureckiego”
Charakterystyka pracy
Monografia powiatu tureckiego ma na celu najpełniejsze, synchroniczne, przedstawienie nazewnictwa na badanym terenie, wzbogacenie badań toponomastycznych o nowy zbiór nazw oraz o przykłady procesów ich powstawania i funkcjonowania. Ojkonimy i anojkonimy zebrano w jednym słowniku, aby w sposób konfrontacyjny potwierdzić słuszność tezy o potrzebie uwzględniania w opisie toponimicznym badanego obszaru całego nazewnictwa. W pracy zaprezentowano i poddano możliwie wyczerpującej analizie semantycznej i strukturalnej materiał toponomastyczny z powiatu tureckiego. Celem pracy, obok analizy występujących na terenie powiatu tureckiego nazw terenowych, uwzględniającej opis procesów nazwotwórczych, uchwycenia zmian ich statusu, był opis zjawisk językowych tkwiących w nazwach, świadczących o ich nierozerwalnym związku z omawianym terenem.
Charakterystyka pracy w języku angielskim
The aim of the monography of Turek district is to present the name-forming process in an explored area in the fullest and synchronous way possible. It was also created to enrich toponymous research with a new collection of names, their origin and functioning. Oyco- and anoyconymes were gathered in a single dictionary in order to prove the thesis that in a toponymic description of an area, all names need to be included. Toponymous material form Turek district was presented and analyzed in this work. Apart from the analysis of field names in the abovementioned district, description of the name-forming processes and capturing the changes in names’ status, the aim of this work is to describe the linguistic phenomena occuring in names proving their inseparable connection with the described area.

0